Algemene voorwaarden


Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden RevaMed BV
Laatst gewijzigd: 23 juni 2020

Artikel 1 Toepassing

1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten tot levering aan zaken of diensten door de opdrachtnemer. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop of andere voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard. Partijen kunnen alleen rechtsgeldig  afwijken van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen  en schriftelijk wordt vastgelegd.

1.2     Onder opdrachtnemer wordt verstaan een ieder die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene tot wie de hiervoor bedoelde aanbieding is gericht.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1     Al onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.2     Elke opdracht wordt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging  van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging.

2.3     Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer uitsluitend voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2.4     Wij aanvaarden bestellingen onder onze Algemene Verkoopvoorwaarden; door het plaatsen van een bestelling verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met de geldigheid hiervan.

Artikel 3 Levertermijn

3.1     Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

3.2     De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door opdrachtnemer  bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3.3     Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde  wordt de levertijd verlengd met de duur van de ver traging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

3.4     Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de lever tijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.  Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

3.5     De producten worden afgeleverd op het afleveradres dat opdrachtgever heeft opgegeven  bij het plaatsen van de bestelling. De aflevering vindt plaats op de begane grond achter de eerste deur van het afleveradres.

3.6     De opdrachtnemer is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten  daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd.  Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn. Artikel 10 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Transport en verzekering

4.1     Zaken met een factuurbedrag tot € 100,- exclusief BTW worden niet franco verzonden.

4.2     Bij expresse leveringen komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.3     Het product geldt als geleverd door het aftekenen door de ontvanger van de vrachtbrief en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens  voor zover aan grove schuld of opzet van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling  in verzuim blijft met de afname van het product, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4     De transportverzekering is alleen in het factuurbedrag begrepen bij leveringen franco huis.

Artikel 5 Zicht- en retourzendingen

5.1     Bij bestellingen moet duidelijk worden aangegeven dat het zichtzendingen betreft.

5.2     Zichtzendingen worden door ons beschouwd als normale leveringen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden de zaken binnen de gestelde termijn onbeschadigd en in de originele verpakking te retourneren. Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3     In geval van beschadiging van de zaken behouden wij ons het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening te brengen, of – in uitzonderlijke gevallen – retourzendingen te weigeren.

5.4     Indien zichtzendingen niet in de originele verpakking worden geretourneerd  zullen emballagekosten in rekening worden gebracht.

5.5     In geval de zichtzending niet leidt tot opdracht tot levering, dan dient de zichtzending binnen de gestelde termijn, onder vermelding van een RMA-nummer, op eerste verzoek van opdrachtnemer kosteloos aan hem te worden geretourneerd.

5.6     Retourzendingen van reguliere orders dienen binnen een maand, nadat deze door de opdrachtgever is ontvangen, te geschieden onder vermelding van een door opdrachtnemer afgegeven RMA-nummer.

5.7     Risico en kosten m.b.t. een retourzending zijn voor uw eigen rekening.

5.8     Bij het retourneren van een geleverd artikel, heeft RevaMed het recht om restockingskosten in rekening te brengen. RevaMed rekent hiervoor 15% over het gefactureerde bedrag excl. BTW

Artikel 6 Prijzen

6.1     De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven en gebaseerd op de op moment van aanbieding voor opdrachtnemer geldende inkoopprijzen en alle overage kostprijsbestanddelen, zoals invoerrechten, belastingen, heffingen, wisselkoersen en transportkosten.

6.2     Opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan verhoging van kost prijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks-)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen die is ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij opdrachtnemer tot de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na melding van de prijsverhoging schriftelijk reageert, wordt ervan uitgegaan dat men hiermee akkoord gaat.

Artikel 7 Ontwerpen en tekeningen

7.1     De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen  e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie,  die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden  aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

7.2     Wanneer wij zulks wensen, bij voorbeeId in geval de opdracht niet wordt verleend, dienen tekeningen e.d. aan ons te worden geretourneerd.

Artikel 8 Montage en montagekosten

Dit artikel (met uitzondering van lid 3) is slechts van toepassing indien de opdrachtnemer zelf installeert c.q. monteert.

8.1     De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de voor de montage eventueel benodigde huIpwerktuigen, stellingen, alsmede gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming en verlichting tijdig en kosteloos op de juiste plaats te onzer beschikking staan.

8.2     Montagekosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie naar het aantal uren dat nodig is voor het opstellen, monteren en het bedrijfsklaar opleveren van de te installeren apparatuur, vermeerderd met bijkomende kosten van montagemateriaal en eventuele speciale voorzieningen. Wanneer vooraf is overeengekomen de montage tegen een vastgesteld bedrag te doen geschieden, dan dient de opdrachtgever op te komen voor het buiten onze schuld onderbreken en stagneren van de montagewerkzaamheden. Ten laste van de opdrachtgever komen ook alle breekwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard ook, alsmede de aanleg van water-, gas- en elektrische leidingen.

8.3     Wanneer de opdrachtgever de opstelling enz. van de installatie zelf wenst uit te voeren, dan moeten wij elke aansprakelijkheid van de hand wijzen indien niet onmiddellijk, of wel uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst, eventuele gebreken zijn opgegeven.  In dat geval zijn wij slechts verantwoordelijk voor hetgeen vooraf schriftelijk is overeengekomen.  De garantie blijft slechts van kracht indien de installatie op de juiste wijze bediend  en gebruikt wordt, daaraan geen enkele wijziging of reparatie heeft plaatsgehad, behoudens door ons eigen personeel, en de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere zich buiten onze schuld voordoende factoren; een en ander te onzer beoordeling.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1     De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

9.2     De wederpartij is dan ook niet bevoegd deze goederen aan derden in eigendom over te dragen of de goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.

9.3     Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst m.b.t. de geleverde goederen jegens opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen.

9.4     Ingeval opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud  worden de overeenkomsten ook zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

9.5     Zolang enig afgeleverd goed ingevolge het bovenstaande eigendom van opdrachtnemer is gebleven, is opdrachtnemer gerechtigd zich van de toestand van de goederen te overtuigen, terwijl de wederpartij hierbij opdrachtnemer onherroepelijk machtigt de plaats te betreden  waar de goederen zich bevinden en zo nodig daaruit te (doen) verwijderen en dat goed weer tot zich te nemen.

Artikel 10 Betaling

10.1   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

10.2   Vanaf het moment dat betaling had moeten geschieden heeft opdrachtnemer het recht om zonder sommatie of ingebrekestelling aan rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente plus 3 punten, herleid tot een percentage per maand, waarbij een gedeelte van een maand berekend als een volle maand.

10.3   De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn curatele stelling is aangevraagd, wanneer door een derde beslag op de goederen of vorderingen van de opdracht- gever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10.4   Verrekening is niet toegestaan.

10.5   Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

10.6   Wordt de opstelling en/of montage der geleverde apparatuur of installaties buiten onze schuld vertraagd, dan kan hierdoor de betaling van onze facturen niet worden opgeschort, tenzij hieromtrent nader overleg is gepleegd en de resultaten  hiervan schriftelijk zijn vastgesteld.

10.7   Opdrachtnemer heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid  voor de betaling te verlangen.

10.8   Ingeval van wanbetaling is de opdrachtgever naast de hoofdsom en rente tevens verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte incassokosten, zowel rechtelijke als buitengerechtelijke.

10.9   Indien de opdrachtnemer zijn vordering ter incasso uit handen moet geven wordt het bedrag verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het daarvoor door de ondernemer betaalde of verschuldigde bedrag, zulks inclusief kosten van faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de opdrachtnemer, taxaties, enz.

10.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren, te annuleren of op te schorten dan wel te ontbinden indien opdrachtgever met enige betaling van de overeenkomst, of eerdere overeenkomst in gebreke is.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1   De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

11.2   Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG- richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde  lid 11.1, is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

11.3   Door opdrachtnemer  wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor mechanische, elektronische of andere aanpassingen, de daaruit voor tkomende storingen, gebreken in het functioneren of vermindering van veiligheid van welke aard ook, welke door derden op onze producten zijn toegepast, tenzij deze in onze opdracht werken.

11.4     Voor de door ons geleverde producten met een CE-markering dient een aanpassing of adaptatie altijd eerst schriftelijk te worden voorgelegd. Bij ingrijpende aanpassingen zonder toestemming vervalt de CE-markering en is artikel 11.3 van toepassing.

Artikel 12 Garantiebepalingen

12.1   Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer  in zowel voor de degelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden, tenzij anders vermeld, na levering volgens ar tikel 4.3 zijn opgetreden  uitsluitend of overwegend als  direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Indien het product door de opdrachtnemer is gemonteerd c.q. geïnstalleerd gaat de hiervoor vermelde termijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens ar tikel 4.3 zijn verstreken.

12.2   Garantie is uitsluitend van toepassing op onderdelen. Voorrijkosten, arbeidsloon en transportkosten zijn uitgesloten.

12.3   Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:

  • het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
  • ander dan normaal gebruik;
  • normale slijtage;
  • montage of reparatie door derden;
  • ondeskundige reparatie door opdrachtgever;
  • door opdrachtgever toegepaste niet originele onderdelen.
  • artikelen met verbroken verzegeling
  • artikelen waar de identificatiesticker (sticker met het serienummer) ontbreekt, voor wat betreft de artikelen die fabrieksmatig worden voorzien van deze sticker
  • schades ontstaan door gebruik van batterijen en/of oplader anders dan de door opdrachtnemer meegeleverde batterijen en/of oplader.

12.4   Ter zake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

Artikel 13 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen,  oorlog, oorlogsgevaar, terreur (dreiging),  burgeroorlog, oproer, werkstaking, werk- liedenuitsluiting, transpor tmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Artikel 14 Reclamering

14.1   Reclamering ter zake van waarneembare gebreken  dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de opdrachtgever, in een schriftelijke, gespecificeerde  mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Reclamering ter zake van niet-waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de in ar tikel 12 genoemde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde  mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

14.2   Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld.  Indien de reclame over geleverde zaken door ons juist is bevonden, zal ons de nodige tijd worden gegeven om het verkochte te vervangen c.q. te herstellen.

Artikel 15 Reparaties

15.1   Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van het bepaalde in ar tikel 12 van deze voorwaarden.

15.2   Opdrachtnemer is gerechtigd om reparaties uit te voeren zonder vooraf benodigde toestemming van opdrachtgever tot en netto bedrag van € 250 exclusief BTW aan benodigde materialen.

15.3   Opdrachtnemer is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden.

15.4   Alle aan opdrachtnemer ter reparatie gegeven zaken, alsmede onderdelen daarvan, al dan niet in eigendom toebehorend aan de opdrachtgever, zijn gedurende de periode dat zij zich onder ons toezicht bevinden verzekerd.

15.5   Opdrachtnemer stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

16.1   In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomsten ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schor ten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

16.2   Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdracht nemer gesloten overeenkomst af uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten  voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

Artikel 17 Geschillen

Geschillen zijn onderworpen  aan het oordeel van de burgerlijke rechter in het arrondissement  waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake een zodanig geschil bevoegd is, of de wederpartij een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing  zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Artikel 19 Dealers

19.1   Dealers zijn gehouden te voldoen aan door opdrachtnemer in redelijkheid te stellen eisen van vakbekwaamheid en service gerichtheid, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de door de opdrachtnemer geleverde producten.

19.2   In geval een dealer niet (meer) voldoet aan die eisen, is opdrachtnemer gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen zulks te harer keuze en onverminderd haar recht op schadevergoeding. Alle vorderingen op de dealer zullen als dan terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 Nietigheid

Het feit dat een of meer van voorgaande voorwaarden ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of rechtelijke beslissing nietig zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.